Gizlilik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

  1. İşbu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır.), Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151/ 1C / 208 Esenler/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren ACERPRO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle ACERPRO olarak anılacaktır.) ile POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen madde ve koşullar çerçevesinde elektronik ortamda akdedilmiştir.

  2. ACERPRO ile POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ bundan böyle ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  1. İşbu Sözleşmenin konusu, ACERPRO’nun POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ ile girdiği ve/veya girebileceği her türlü ticari ilişki, iş ilişkisi veya iş birliği ya da POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin ACERPRO’ya bulunacağı teklifler kapsamındaki projeler vs. tüm iş ve hizmetlerle ACERPRO tarafından ilgili Hizmet sözleşmesinin amacı doğrultusunda (Bundan sonra “Amaç” olarak anılacaktır.) POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye açıklanacak olan bilgilerin korunmasına ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  2. ACERPRO ve POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, söz konusu bilgilerin gizliliğini korumak istemekte ve POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye işbu Sözleşme kapsamında gizlilik içinde açıklamak istemektedir. Bu kapsamda, taraflarca işbu Sözleşme elektronik ortamda akdedilmiştir.

 3. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

  1. İşbu Sözleşme’de kullanılan GİZLİ BİLGİ ifadesi, gizli olduğu açıkça bildirilsin veya bildirilmesin; POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin Amaç doğrultusunda öğrendiği ve ACERPRO’dan edindiği, ACERPRO’ya ait olan her türlü sözlü, yazılı, grafiksel, elektronik veya başka makinelerce okunabilir formatta bilgi ve belgeler ve özellikle her bir Tarafın, finansal ve ticari durum, fiyat, üretim usulü ve miktarları, mali işleri, iş yapış şekilleri, iş fikirleri ve planları, yönetim, müşteri ve anlaşma bilgileri, araştırma, rapor, analizler, buluşlar, tasarımlar, bilimsel ve teknik bilgi ve know-how bilgileri, patent, lisans ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sırlar, her türlü iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, süreçler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler, her türlü yöntem ve süreçler, tahminler, personel bilgileri, geçmiş ve tahmini satışlar, sermaye harcaması bütçeleri ve planları, kilit personelin adları ve geçmişleri, personel eğitim teknikleri ve malzemeleri teknik resim ve teknik çizimler, imalata ilişkin süreçler kapsamında ortaya çıkan her türlü bilgi, resim, çizim ve müşteri listeleri de dâhil ve bunlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge ("Gizli Bilgi”)’ yi ifade eder.

  2. Ayrıca; ACERPRO tarafından sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) Gizli Bilgiler ve/veya ACERPRO’dan POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye verilebilecek cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek Gizli Bilgiler de bu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında işlem görecektir.

  3. İşbu Sözleşme ile belirtilen ve taahhüt edilen tüm hususlar elektronik posta, bilgisayar disketi, bulut bilişim uygulamaları, Skype, Google Meet vb. üretkenlik ve taraflar arasında iletişimi sağlayan her çeşit sanal uygulama ve/ veya CD'si ve sair bilgi depolama yöntemleri ile ACERPRO’dan POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye veya POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin danışmanlarına veya çalışanlarına iletilen Gizli Bilgi'leri de kapsar.

  4. İşbu Sözleşme ile öngörülen tüm yükümlülükler, sözleşme imzalamadan önce POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin talebi üzerine ACERPRO’nun POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye sunduğu teklif, proje ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hizmet kapsamında yer alan Gizli Bilgi’leri de kapsar.

  5. Aşağıda sayılan bilgiler, “Gizli Bilgi” tanımına dâhil değildir:

   • Yazılı bir kayıt ve/veya başkaca makul bir delille kanıtlandığı üzere, açıklamasından önce herhangi bir gizli tutma yükümlülüğünü ihlal etmeksizin sahip olunan veya bilinen bilgiler;

   • İşbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş veya sonradan kamuya mal olan bilgiler;

   • “Açıklayan Taraf”ın yazılı onayı ile açıklanmasına veya kullanılmasına izin verilen bilgiler;

   • Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da yerel mahkemeler ve hakem kurulları da dâhil olmak üzere yetkili bir yargı mercii veya resmi ya da düzenleyici bir makam emri gereğince açıklanması gereken bilgiler.

 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, ACERPRO tarafından kendisine iletilen, herhangi bir şekilde kendisinin elde etmiş olduğu ve ACERPRO’ya ait olan ve bu Sözleşme hükümleri ile koruma altına alınan Gizli Bilgi'nin gizliliğini korumakla yükümlüdür. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, Gizli Bilgi'yi, yalnızca kendi bünyesinde bulunan, sadece Amaç ile sınırlı olarak bu bilgilere ihtiyacı olan ve söz konusu Gizli Bilgi'nin gizliliğinin korunması hususunda bilgilendendirdiği, organizasyon bünyesinde bulunan güvenilir çalışanları, temsilcileri ve danışmanları ile paylaşacak ve “Amaç” ile sınırlı olarak kullanacaktır. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ bunun dışında, Gizli Bilgi'yi kullanamaz, kopyalayamaz veya herhangi üçüncü bir kişiye açıklayamaz.

  2. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ Gizli Bilgi'nin paylaşılmış olduğu yöneticileri, yetkilileri, çalışanları ve danışmanlarından herhangi biri tarafından bu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden sorumlu olup, POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ bünyesinde çalışan yöneticilerin, yetkililerin, çalışanların ve danışmanların POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ ile sözleşmesel bağının ortadan kalkması akabinde dahi süresiz işbu Sözleşme kapsamında korunan Gizli Bilgi’yi hiçbir surette üçüncü kişiler ve ACERPRO’nun rekabet ettiği tüzel kişilikler ile paylaşamaz ve şahsen kendileri de Gizli Bilgi’yi kullanamaz. Bu bağlamda POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, Gizli Bilgi'nin bu kişiler tarafından da korunması için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

  3. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ bu Gizlilik Sözleşmesinin imzası, teatisi ve ifası ile burada yer alan taahhütler için yetkili olduğunu ve bu Gizlilik Sözleşmesinin, hükümlerine uygun olarak, kendileri için geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük teşkil ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin halen taraf ve/veya bağlı olduğu herhangi bir sözleşme, anlaşma, belge veya taahhüt, işbu gizlilik sözleşmesini hiçbir şekilde ihlal etmemektedir. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin bundan sonra gerçekleştireceği hiçbir sözleşme, anlaşma, belge veya taahhüt de işbu gizlilik sözleşmesini hiçbir şekilde ihlal etmeyecektir.

  4. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, söz konusu Gizli Bilgileri işbu Sözleşme sona ermiş olsa dahi alma tarihinden itibaren süresiz olarak gizli tutmayı, sadece ACERPRO ile gerçekleştirdiği iş ilişkisi çerçevesinde kullanmayı, hiçbir zaman, doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette herhangi bir üçüncü kişi ile sair kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı veya ne amaçla olursa olsun onlara hiçbir şekil ve surette açıklamamayı, hiçbir şekilde kullanmamayı, vermemeyi, basın-yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, devir veya temlik etmemeyi, satmamayı ve sair surette kullanmalarına izin ve imkan vermemeyi, Gizli Bilgilerin kopyalarını almamayı, teşhir etmemeyi, yayımlamamayı gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı ve bu yükümlülüklere istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin, hâkim ve bağlı şirketlerinin, taşeronlarının ve kendisi ile ilgili kişilerin de uymasını temin etmeyi müştereken ve müteselsilen kabul, beyan, taahhüt ve garanti etmiştir.

  5. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ danışmanları veya çalışanlarından herhangi biri veya hepsi ACERPRO’nun Gizli Bilgi'lerinin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesine neden olursa, POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ bu durumu ACERPRO’ya derhal ve yazılı olarak rapor edecektir. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ danışmanları veya çalışanlarından herhangi biri veya hepsi, ifşasına neden olduğu Gizli Bilgi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı açılacak davalarda ACERPRO ile işbirliğinde bulunacaktır.

  6. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, işyerinde uygulanmakta bulunan ve hizmet kapsamında kullanılan ACERPRO’ya özel her çeşit işyeri sırlarını; hizmetin yürütümü ile ilgili know how’ları, üretim yöntem ve programlarını ve işyeri çalışma sistemini saklamakla yükümlü olan ACERPRO’nun çalışanlarını, hizmet akitlerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra, rekabet teşkil edecek şekilde, kendi işyerinde çalıştırmamayı, ortak vesair sıfatlarla ilgilendirmemeyi peşinen süresiz olacak şekilde -sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde geçerliliği devam edecek şekilde- kabul ve taahhüt ederler. İşbu hükmü dolanmak amaçlı olarak yapılacak faaliyetlerin tespiti hâlinde de bu hüküm geçerli olacaktır.

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. İşbu Sözleşme, hâlihazırda ACERPRO tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya gelecekte sahip olunacak veya kontrol edilecek buluşlar, ticari sırlar, know-how, ticari markalar, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller veya patentler ile ilgili olarak zımnen, POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye, kullanım hakkı veya tescil için başvuru hakkı veya herhangi başka bir şekilde hak veya lisans sağlandığı veya verildiği şeklinde değerlendirilemez ve yorumlanamaz.

  2. ACERPRO tarafından tasarlanmış olan faydalı model ve patent de dahil olmak üzere tüm fikri sınai mülkiyet hakları ve bunların tescili için ilgili mercilere başvuru hakları, telif, kullanma, işleme, çoğaltma, temsil, yayma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, münhasıran ACERPRO’ya aittir.

  3. Hizmet Sözleşmesinin kurulması aşamasında ACERPRO’nun POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’ye ilettiği teklif, proje, sunum gibi ve bunlarla sınırlı olmayan her türlü içerik ve ürünler bakımından söz konusu olan tüm fikri sınai mülkiyet haklar ve bunlara ilişkin kullanma, tescil, telif, kullanma, işleme, çoğaltma, temsil, yayma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, münhasıran ACERPRO’ya aittir. İlgili hizmetin ifasına ilişkin hükümler saklıdır.

 6. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

  1. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, ACERPRO ile arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde, ACERPRO’ya ait elinde bulunan veya kontrol ettiği tüm Gizli Bilgi'yi, özetlerini, derlemelerini, raporlarını ve/ veya analizlerini, içinde veya üzerinde saklandığı veya kopyalandığı aracın niteliğine bakılmaksızın, tüm kopyaları eksiksiz ve derhal iade edecektir. ACERPRO tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ söz konusu Gizli Bilgi'yi yok edecek ve bunları yok ettiğine ilişkin kanıtları derhal ACERPRO’ya sunacaktır.

 7. KISMİ GEÇERSİZLİK VE TAAHHÜTLER

  1. İşbu Sözleşme; tarafların birbirleri ile iş yapacakları anlamına gelmez, tarafların hiçbirine, herhangi hizmet veya ürünü satma, satın alma, lisansını verme, devretme veya başka bir şekilde elden çıkartma yükümlülüğü yüklemez; hiçbir acentelik veya ortaklık ilişkisi oluşturmaz.

 8. DELİL SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar arasında çıkacak ihtilaflarda; ACERPRO’nun ticari defter ve kayıtları, elektronik ve online kayıt ve dataları kesin ve münhasır delil olacaktır. İşbu madde hükmü, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesinde belirtilen delil sözleşmesi niteliğindedir.

 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

  1. İşbu Sözleşmede değişiklik yapılması durumunda, değişiklik POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin onayı akabinde yürürlüğe girecektir.

 10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  1. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ, Taraflar arasındaki ilişki kapsamında 6698 Sayılı Kanuna, kurul kararlarına ve sair mevzuata uygun hareket edeceğini ve bu kapsamda kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin 10. Maddesi kapsamındaki yükümlülükleri Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinde sonra da devam edecektir.

 11. DİĞER HÜKÜMLER

  1. İşbu Sözleşmedeki tarafların yükümlülükleri geriye dönük olarak, Sözleşmenin imza tarihinden önce edinmiş olduğu Gizli Bilgileri de kapsamaktadır.

  2. İşbu Sözleşme, Tarafların halefleri hakkında da hüküm ifade eder ve bağlayıcıdır

  3. POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini ACERPRO’nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. ACERPRO’nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. ACERPRO, işbu Sözleşme’den doğan hak, menfaat ve yükümlülüklerini herhangi bir izin ve/veya onaya tabi olmaksızın her zaman serbestçe devredebilir.

 12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

  1. İşbu Sözleşme'nin uygulanması, yürürlülüğe konması, oluşturulması veya yorumlanması ile ilgili her türlü husus ve uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukuku’na tabidir.

  2. Bu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 13. SÖZLEŞMENİN DİLİ

  1. İşbu sözleşme Türkçe dillerinde akdedilmiş olup versiyonlar arasında çelişki olması durumunda sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerli olacak ve esas alınacaktır.

 14. (ON DÖRT) maddeden ibaret bu Gizlilik Sözleşmesi, POTANSİYEL MÜŞTERİ/MÜŞTERİ tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer.